ATİK METAL & AKD

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 

 

Dokuman No

POL-061

İlk yayın tarihi

07 Ekim 2019

Revizyon

1

Revizyon tarihi

27 Mayıs 2020

 

 

 

 

Hazırlayan

Bilgi Güvenliği Sorumlusu

 

 

 

Onay

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

1       VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu, sözleşme imzaladığınız/imzalayacağınız, yönetim ofisi A.O.S.B. 10037 Sokak, No:6, Çiğli, İzmir, Türkiye adresinde bulunan Atik Metal San. Tic. A.Ş. ve aynı adreste bulunan AKD Döküm Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) dir. Veri Sorumlusuna www.atikmetal.com.tr adresindeki internet sitesinde gösterilen iletişim bilgilerinden veya Bilgi Güvenliği Sorumlusu için info@atikmetal.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ (AMAÇLARI)

Veri Sorumlusu olarak tarafınızdan sağlanan verileri aşağıdaki amaçlar için toplamakta ve işlemekteyiz;

2.1      Eğer Çalışan, çalışan adayı veya stajyer iseniz

2.2      Eğer tedarikçimiz veya tedarikçi adayı iseniz

2.3      Eğer müşterimiz iseniz

2.4      Ziyaretçi olarak Atik Metal’e geldiyseniz

2.5      Salgın hastalık dönemlerinde Atik Metal tesislerine giriş yaptıysanız

Özel Nitelikli Kişisel verileriniz;

amaçlarıyla toplanacak ve gerekli olduğu durumlarda ilgili kişiler ile paylaşılacaktır.

Salgın devam ettiği sürece yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Atik Metal bilgisayarlarında ve sunucularında saklanır. Salgın sona erdikten sonra Atik Metal çalışanı iseniz sağlık ile ilgili kişisel verileriniz kanunun 6. maddesinde belirtildiği şekilde, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmeye devam edecektir.

2.6      İŞLEME YÖNTEMLERİ

Veri sorumlusu, kişisel verileri meşru amaçlar için, yasalara uygun olarak, amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, adalet ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak sınırlandırılmış süreler boyunca işleyecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Anayasa, KVKK ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranılacaktır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki işlemler yoluyla işlenir: toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, danışma, uyarlama veya değiştirme, kullanma, yayma, aktarım yoluyla iletme, alma, hizalama veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya verilerin imha edilmesi . Kişisel bilgileriniz hem basılı hem de elektronik işleme tabi tutulur.

Veri toplama için otomatik veya otomatik olmayan yöntemler kullanılmaktadır.

Veri sorumlusu, kişisel verileri, önceki maddede belirtilen amaçların ifası için gerekli olan yasal süreler boyunca ve her durumda, sözleşme ilişkilerinin sona ermesinden 30 yıldan fazla olmamak üzere ve pazarlama amacıyla veri toplama süresinden 2 yıldan fazla olmamak üzere işleyecektir.

3       KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Verileriniz Madde 2'de belirtilen amaçlar için aşağıdaki alıcılara erişilebilir hale getirilebilir:

Açık onayınızı gerektirmeden, veri sorumlusu verilerinizi bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için yasaca zorunlu olan kurumlar dahil Madde 2’de belirtilen amaçlar için denetleyici kurumlara, adli makamlara, sigorta kurumuna veya sigorta hizmetleri sağlayan sigorta şirketlerine, sağlık kuruluşlarına verebilir.

3.1      SAKLAMA ORTAMLARI

Elektronik ortamda bulunan kişisel veriler Türkiye içindeki sunucularda saklanır. Her durumda ve gerekli olması halinde, veri sorumlusunun sunucuları Türkiye dışına taşınması hakkına sahip olacağı anlaşılmalıdır. Böyle bir durumda, veri sorumlusu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından sağlanan standart sözleşme hükümlerinin de dahil edilmesi ve ayrıca grup içi şirketler için bağlayıcı kuralların kabul edilmesi yoluyla AB dışındaki verilerin aktarımının yürürlükteki yasalara uygun olarak yapılmasını garanti etmektedir.

Elektronik ortamda bulunmayan kişisel veriler, erişim yetkisi olan Atik Metal veya AKD personeli tarafından (kilitli dolaplar, kilitli odalar gibi) kontrollü ortamlarda saklanmaktadır.

Veriler bulundukları ortamdan bağımsız olarak belirlenen saklama süreleri boyunca saklanırlar.

4       KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5       İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak, Kişisel verileri koruma kanunun 11. Maddesinde ifade edilen aşağıdaki konularda hak sahibisiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Burada ifade edilen haklarınızı kullanabilmeniz için aşağıda tanımlanan iletişim yöntemlerinden birini kullanmanız gerekmektedir.

5.1      VERİ SORUMLUSU İLE İLETİŞİME GEÇME YÖNTEMLERİ

Veri sorumlusu bünyesinde bulunan bilgi güvenliği sorumlusu, kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili hakların kullanılması ile ilgili tüm konular için görevlendirmiştir. Veri sorumlusu ile iletişime geçmek için lütfen Veri Sorumlusu Başvuru Formunu kullanınız.

Bu nedenle, aşağıdaki prosedürü kullanarak bilgi güvenliği sorumlusu ile iletişim kurabilirsiniz:

- Bilgi güvenliği sorumlusunun dikkatine olacak şekilde, A.O.S.B. 10037 Sokak, No:6, Çiğli / İzmir / Türkiye adresinde bulunan Atik Metal San. Tic. A.Ş.’ye iadeli taahhütlü mektup göndererek veya

- info@atikmetal.com.tr adresine bir e-mail göndererek

İstediğiniz zaman yukarıda adı geçen başvuru kanalları ile verilen onayı geri çekme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu, başvurunuzu 30 gün içinde neticelendirerek talebinizin kabul veya gerekçesini açıklayarak ret cevabını, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvurunuza cevap verilmemesi hâllerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.